การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ คือ การตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens) เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารน้ำต่างๆในร่างกาย ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ทำให้ทราบถึงความผิดปกติต่างๆ ภายในร่างกาย เพื่อช่วยให้แพทย์ยืนยันการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงของโรค วางแผนและติดตามการรักษา

V-LAB ได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในหลากหลายสาขาการตรวจ เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตรวจพิเศษอื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานตามหลัก GLP (Good Laboratory Practice) และมีความชำนาญในเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจวิเคราะห์โรค นอกจากนี้เราได้เลือกใช้ระบบ ID-BAR CODING กับสิ่งส่งตรวจและระบบ LIS (Laboratory Information System) หรือระบบคอมพิวเตอร์ ในการรายงานผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของผลการตรวจ

ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ดังนี้

ห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 1 อาคาร IEC Tower รามคำแหง
โทรศัพท์ 0-2732-9735 ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและการตรวจพิเศษทางด้านซีโรโลยีและอิมมูโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวงเวียนใหญ่แล็บคลินิก
โทรศัพท์ 0-2465-7952 ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป

การควบคุณภาพ

บริษัท วี ไดแอกนอสติก เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เลือกโครงการประเมินคุณภาพทางเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment in Clinical Chemistry (EQAC) ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพทางเคมีคลินิก โดยมีการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ เกรด A EQAC เป็นการมุ่งเน้นในการพัฒนาผลการประเมิน การควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก ซึ่งมีบทบาทสำคัญกับคุณภาพ และความเชื่อมั่นของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นเพื่อการประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189 ในเร็ววันนี้

การส่งตรวจและใบส่งตรวจ (Laboratory Request)

ใบส่งตรวจหรือ Laboratory Request Form สำหรับกรองข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยและการทดสอบที่ต้องการทดสอบเพื่อส่งมาให้กับห้องปฏิบัติการพร้อมกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ใบส่งตรวจที่ดีมีการกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์กับตัวผู้ป่วย

ลักษณะใบส่งตรวจด้านหน้า

ลักษณะใบส่งตรวจด้านหลัง

Download ใบส่งตรวจได้ที่นี่

การรายงานผลการรวจ (Laboratory Report)

เราใช้การตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (LIS) ที่มีความถูกต้องสูง ในการรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่าน มีสมุดรายงานผลการตรวจประจำตัวที่อ่านเข้าใจง่าย มีเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักสากล


ลักษณะปกสมุดรายงานผลรายบุคคล

ลักษณะด้านในสมุดรายงานผลรายบุคคล


ลักษณะใบรายงานผลการตรวจแบบมาตรฐานของบริษัทฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานผล
 • ผลการตรวจที่บริษัทฯรับรองต้องเป็นผลตัวจริงเท่านั้นและต้องมีการเซ็นชื่อรับรองทั้งผู้รายงานผลการตรวจ (Reported by) และผู้รับรองผลการตรวจ (Approved by)
 • การรายงานผลทางโทรศัพท์เป็นการรายงานผลในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยหรือแพทย์ทราบในกรณีเกิดค่าวิกฤตและขอสงวนสิทธ์การรายงานผลทางโทรศัพท์เฉพาะสำหรับแพทย์ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ และกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น (เฉพาะเวลาทำการ)
 • การรายงานผลทาง Fax และ E-mail กรุณาระบุหมายเลข Fax หรือที่อยู่อีเมล์ให้ชัดเจน หากเครื่อ Fax เป็นแบบไม่ตอบรับอัตโนมัติกรุณาระบุวันและเวลาที่จะจัดส่งผล หากผลการตรวจที่จัดส่งไม่ชัดเจนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อจัดส่งให้ใหม่
 • การรายงานผลการตรวจในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทุกรูปแบบ จะสามารถยืนยันผลการตรวจที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับผลตรวจตัวจริงที่จะจัดส่งไปให้เท่านั้น ทั้งนี้การรายงานผลในรูปแบบไฟล์ข้อมูลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับรองข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อมูลใดๆเนื่อจากเป็นรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
 • ในกรณีที่ท่านทำผลการตรวจหายหรือต้องการผลการตรวจใหม่ บริษัทจะออกผลการตรวจใบใหม่ให้ในรูปแบบสำเนาผลการตรวจ
 • ผลการตรวจที่มีความสำคัญหรือต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผลการตรวจหาเชื้อ HIV การตรวจเพื่อทำประกันชีวิต ควรมารับผลด้วยตนเอง ผลการตรวจในรูปแบบนี้จะอยู่ในซองซึ่งมีการปิดผนึกไว้เป็นอย่างดีและไม่ควรมีรอยเปิดหรือฉีกขาดก่อนถึงมือผู้ป่วย
 • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของบริษัทฯแบบมาตราฐานนั้นได้รับการรับรองในผลการตรวจและเนื้อหาอย่างถูกโดยนักเทคนิคการแพทย์ตามกฏหมาย ต้องสามารถนำไปใช้ในการประกอบการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งนี้ผลตรวจแต่ละชนิดมีอายุการตรวจไม่เท่ากัน หากนานเกินไปแพทย์หรือสถานพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ผลการตรวจนั้นๆ และผู้ป่วยอาจจะต้องทำการตรวจใหม่
 • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็นเอกสารสำคัญทางการแพทย์ไม่ควรเปิดเพยให้ผู้อื่นทราบและควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

การทดสอบที่ให้บริการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์หลักในสาขาต่างๆดังนี้

ชื่อการทดสอบ วิธีการ สิ่งส่งตรวจ ระยะเวลา ราคา
Diabetic Chemistry
Glucose (FBS) A 1-2 mL NaF  Plasma**1 1 day 60
HbA1C A 1-2 mL EDTA blood 1 day 300
Kidney Function Chemistry
BUN A 1-2 mL Serum 1 day 60
Creatinine A 1-2 mL Serum 1 day 60
Gout Chemistry
Uric Acid A 1-2 mL Serum**1 1 day 60
Lipid Profile Chemistry
Cholesterol A 1-2 mL Serum**1 1 day 60
Triglyceride A 1-2 mL Serum**1 1 day 120
HDL A 1-2 mL Serum**1 1 day 180
LDL C 1-2 mL Serum**1 1 day -
LDL-Direct A 1-2 mL Serum**1 1 day 200
VLDL C 1-2 mL Serum**1 1 day 400
Lipid Test Profile
(Cholesterol Triglyceride HDL LDL)
A 1-2 mL Serum**1 1 day 320
Liver Function Chemistry
AST A 1-2 mL Serum 1 day 60
ALT A 1-2 mL Serum 1 day 60
ALP A 1-2 mL Serum 1 day 60
Protein Total A 1-2 mL Serum 1 day 60
Albumin/Globulin A/C 1-2 mL Serum 1 day 60/60
Bilirubin (Total&Direct) A 1-2 mL Serum 1 day 100
Gamma GT A 1-2 mL Serum 1 day 200
Liver Function Test Profile
(TP Alb/Glo Bili. T&D AST ALT ALP)
A 1-2 mL Serum 1 day 320
Cardiac Markers Chemistry
LDH A 1-2 mL Serum 1 day 200
CPK A 1-2 mL Serum 1 day 200
CRP (High Sensitivity) IMT 1-2 mL Serum 1 day 400
Urine Chemistry Chemistry
Microalbumin A 10-20 mL Urine 1 day 300
Creatinine Clearance A 10-20 mL of 24 hrs Urine**2 1 day 200
Creatinine ,Random Urine A 10-20 mL Urine 1 day 80
Creatinine , 24 Hour Urine A 10-20 mL of 24 hrs Urine**2 1 day 80
Electrolyte, Urine ISE 10-20 mL Urine 1 day 300
Electrolyte, 24 Hour Urine ISE 10-20 mL of 24 hrs Urine**2 1 day 300
Amylase, Urine A 10-20 mL Urine 1 day 200
Calcium, Urine A 10-20 mL Urine 1 day 100
Magnesium, Urine A 10-20 mL Urine 1 day 250
Electrolyte Chemistry
Na, K, Cl, CO2 Serum ISE 1-2 mL Serum 1 day 250
Other Chemistry Chemistry
Calcium A 1-2 mL Serum**1 1 day 80
Phosphorus A 1-2 mL Serum**1 1 day 80
Magnesium A 1-2 mL Serum 1 day 250
Lactate A 1-2 mL NaF  Plasma, Fresh 5 day 500
Prostatic Acid Phosphatase A 1-2 mL Serum 1 day 200
Amylase A 1-2 mL Serum 1 day 200
Lipase A 1-2 mL Serum 1 day 250
Hematology & Blood Bank Hematology
CBC A 3-5 mL EDTA blood 1 day 90
ESR Wintrobe 3-5 mL EDTA blood 1 day 60
Platelet count Microscopic 3-5 mL EDTA blood 1 day 50
ABO Grouping AG 1-2 mL EDTA blood 1 day 40
Rh Typing AG 1-2 mL EDTA blood 1 day 80
Malaria Microscopic 3-5 mL EDTA blood 1 day 80
Reticulocyte Count NMB 3-5 mL EDTA blood 1 day 120
G6PD OF 3-5 mL EDTA blood 1 day 200
Hemoglobin Typing HPLC 3-5 mL EDTA blood 2 days 300
Coagulation Hematology
PT Coagulation 2-3 mL Citrated Plasma**3 1 day 300
PTT Coagulation 2-3 mL Citrated Plasma**3 1 day 300
TT Coagulation 2-3 mL Citrated Plasma**3 2 days 300
Fibrinogen Clauss 2-3 mL Citrated Plasma**3 5 days 400
D-Dimer MEIA 2-3 mL Citrated Plasma**3 2 days 700
Urinalysis Microscopy
Routine Urine Exam Microscopic 10-20 mL Urine 1 day 60
Pregnancy Test ICG 10-20 mL Urine 1 day 120
Semen Analysis Microscopy
Semen analysis Microscopic Fresh Semen 1 day 200
Stool Examination Microscopy
Occult Blood   1-2 g Feces  1 day 60
Stool for Ova and Parasite Microscopic 1-2 g Feces  1 day 100
Serology Immunology And Special Test
ASO AG 1-2 mL Serum 1 day 200
ANA IFA 1-2 mL Serum 1 day 300
LE Cells (Antibody) AG 1-2 mL Serum 1 day 200
VDRL (RPR) RPR 1-2 mL Serum 1 day 60
Widal’s Test (Typhoid) AG 1-2 mL Serum 1 day 150
Weil-Felix Reaction AG 1-2 mL Serum 1 day 200
Rheumatoid Factor (RA Test) AG 1-2 mL Serum 1 day 200
Paratyphoid (A,B) AG 1-2 mL Serum 1 day 200
Heterophile Antibody (Mono test) AG 1-2 mL Serum 1 day 200
Hepatitis A Virus Immunology And Special Test
Anti-HAV ,IgM MEIA 1-2 mL Serum 1 day 500
Anti-HAV ,Total MEIA 1-2 mL Serum 1 day 500
Hepatitis B Virus Immunology And Special Test
HBs Ag ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 150
Anti- HBs ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 150
Anti-HBc, Total ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 200
Anti-HBc, IgM MEIA 1-2 mL Serum 1 day 500
HBe Ag ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Anti-HBe ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
HBV Prevacination
(HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc)
  1-2 mL Serum 1 day 450
HBV Profile
(HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc, HBe Ag, Anti-HBe)
  1-2 mL Serum 1 day 1,000
HBV-DNA PCR (Qualitative) PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 2,400
HBV-DNA Viral load (Quantitative) RT PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 3,700
Hepatitis C Virus Immunology And Special Test
Anti-HCV MEIA 1-2 mL Serum 1 day 500
HCV-RNA PCR (Qualitative) PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 2,400
HCV-RNA Viral load (Quantitative) RT PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 4,700
AIDS Immunology And Special Test
Anti-HIV MEIA 1-2 mL Serum 1 day 200
Anti-HIV (Western Blot) IB 1-2 mL Serum 5 days 2,200
HIV-I DNA PCR (Qualitative) PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 2,400
HIV-I RNA Viral load (Quantitative) RT PCR 3-5 mL EDTA blood, Fresh, sterile 5 days 3,000
Hormones Immunology And Special Test
T3 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 150
T4 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 150
Free T4 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 150
TSH CLIA 1-2 mL Serum 1 day 200
Free T3 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Thyroid Hormone Profile
(T3, T4, Free T4, TSH)
  1-2 mL Serum 2 days 700
Beta-hCG CLIA 1-2 mL Serum 1 day 300
Cortisol CLIA 1-2 mL Serum 1 day 350
Estradial MEIA 1-2 mL Serum 1 day 500
FSH MEIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Growth Hormone CLIA 1-2 mL Serum 2 days 700
LH MEIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Insulin CLIA 1-2 mL Serum 2 days 600
Prolactin CLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Progesterone CLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Testosterone CLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
Tumor Markers Immunology And Special Test
AFP CLIA 1-2 mL Serum 1 day 300
CEA CLIA 1-2 mL Serum 1 day 400
PSA ECLIA 1-2 mL Serum 1 day 700
CA 125 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 700
CA 15-3 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 800
CA 19-9 CLIA 1-2 mL Serum 1 day 700
Thyroglobulin level CLIA 1-2 mL Serum 2 days 600
Toxicology & Drug Abuse Immunology And Special Test
Arsenic AA 3-5 mL EDTA blood 3 week 500
Copper AA 1-2 mL Serum 2 week 450
Mercury AA 3-5 mL EDTA blood 3 week 400
Lead AA 3-5 mL EDTA blood 5 days 200
Thinner HPLC 30-50 mL Urine 2 week 400
Zinc AA 3-5 mL EDTA blood 3 week 400
Amphetamine, Urine ICG 10-20 mL Urine 1 day 300
Cocaine, Urine ICG 10-20 mL Urine 1 day 300
Marijuana, Urine ICG 10-20 mL Urine 1 day 300
Morphine (Heroin, Opiate) ICG 10-20 mL Urine 1 day 300
Alcohol(Ethanol) GC-H 3-5 mL NaF blood**3 1 week 400
Microbiology MICROBIOLOGY
AFB stain Microscopic Specimen in sterile container 1 day 100
Gram stain Microscopic Specimen in sterile container 1 day 60
KOH Preparation Microscopic Specimen in sterile container 1 day 60
Culture & Sensitivity Culture Specimen in sterile container or transport medium 3 day 200
Indian Ink Preparation Microscopic 1-2 mL CSF 1 day 60
Antibody to viruses MICELLANEOUS
Dengue Ab, IgG HI 1-2 mL Serum 2 days 500
Dengue Ab, IgM EIA 1-2 mL Serum 2 days 500
Rubella Ab,IgG EIA 1-2 mL Serum 2 days 300
Rubella Ab,IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
HSV (Type I&II) Ab,IgG IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
HSV (Type I&II) Ab,IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
Herpes Zoster Ab, IgG IFA 1-2 mL Serum 2 days 350
Herpes Zoster Ab, IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
EBV-CA Ab, IgG IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
EBV-CA Ab, IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
Others MICELLANEOUS
FTA-ABS, IgG IFA 1-2 mL Serum 2 days 250
FTA-ABS, IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 300
E.Histrolytica Ab PHA 1-2 mL Serum 2 days 400
Leptospira Ab IgG & IgM titer IFA 1-2 mL Serum 2 days 500
Helicobacter pyroli Ab, IgG IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
Helicobacter pyroli Ab, IgM IFA 1-2 mL Serum 2 days 400
หมายเหตุ
 • **1 งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 • **2 Keep Frozen
 • **3 ห้ามใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนเจาะเลือด

ราคาและเวลาการทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

List of Abbreviations

A = Automated
C= Calculation
ICG = Immunochromatography
NMB = New Methylene blue
OF = Osmotic Fragility
AG = Agglutination test
AA = Atomic Absorption
GC-H = Gas chromatography
PHA = Passive Hemagglutination assay
IB= Immunoblotting
HPLC= High performance liquid chromatography
MEIA = Microparticle enzyme immunoassay
IFA = Immunofluorescent assay
ECLIA = Electrochemiluminescence Immunoassay
CLIA = Chemiluminescence Immuno assays
PCR = Polymerase Chain Reaction
RT PCR= Real Time Polymerase Chain Reaction
HI = Hemagglutination Inhibition assay

Download รายการการทดสอบและอัตราค่าบริการได้ที่นี่

การเก็บสิ่งส่งตรวจ

เพื่อให้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตามหลัก GLP (Good Laboratory Practice) และเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่ยำและลดความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งสิ่งส่งตรวจควรปฏิบัติตามหลักดังนี้

ปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำ (Pre-analytical consideration) คือ

 1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการเก็บตัวอย่างตรวจ (Patient Preparation)
 2. การเจาะเก็บตัวอย่างตรวจ (Specimen Collection)
  • การเลือกชนิดของตัวอย่างที่เหมาะสม
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเก็บและเก็บรักษาตัวอย่าง
  • สารเคมีที่ใช้ในการปรับสภาพและเก็บรักษาตัวอย่าง
  • วิธีในการเจาะเก็บตัวอย่าง
 3. การนำส่งตัวอย่างตรวจ (Specimen Transportation)
 4. การเตรียมตัวอย่างตรวจ (Specimen Processing)
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการเก็บตัวอย่างตรวจ (Patient Preparation)

ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากหากผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำถึงข้อปฏิบัติตนที่ถูกต้องก่อนเข้ารับการตรวจ อาจทำให้ผลการวินิจฉัยโรคล่าช้าและผิดพลาดได้ ดังนั้นการให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องกับผู้ป่วยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การงดอาหารก่อนตรวจ (Fasting) การตรวจบางรายการมีความจำเป็นที่ต้องทำการงดอาหารก่อนตรวจเพื่อให้ทราบถึงค่าต่างๆที่ถูกต้อง เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ซึ่งผู้ป่วยควรงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด ไม่ควรอดอาหารเป็นเวลานาน (Prolong fasting) โดยระยะเวลาในการอดอาหารจะมีผลต่อระดับของสารเคมีต่างๆในร่างกาย

ควรพักพ่อนอย่างเพียงพอก่อนเจาะเลือดและไม่ควรโหมออกกำลังกายก่อนเจาะเลือดเพราะจะทำให้ระดับของสารบางตัวในเลือดเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจรบกวนการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้

ควรงดยาบางชนิด การสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลก่อนเจาะเลือด เพราะสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงระดับของสารต่างๆในร่างกายที่ต้องการตรวจ ทำให้ได้ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือรบกวนการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้ กรณีที่ยานั้นมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เจาะเลือดหรือเขียนรายละเอียดของยาลงในใบส่งตรวจจะช่วยให้การแปลผลทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น

การเจาะเก็บตัวอย่างตรวจ (Specimen Collection)

การเจาะเลือดและการเก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆในทางการแพทย์นั้นมีความสำคัญมากเพราะคุณภาพสิ่งส่งตรวจที่ดีย่อมหมายถึงผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำด้วย

ชนิดของหลอดเก็บเลือด สารเคมีในหลอด การเลือกใช้
หลอดจุกสีม่วง
มีขนาดใส่เลือด 2 ml และ 3 ml
K 2 EDTA การตรวจทางโลหิตวิทยา : CBC, ESR, DCIP การตรวจทางเคมีคลินิก : HbA1c, Homocysteine, PTH
หลอดจุกสีเขียว
มีขนาดใส่เลือด 4 และ 6 ml
Lithium heparin การตรวจทางเคมีคลินิก ( ยกเว้นการทดสอบทาง Hormone )
หลอดจุกสีฟ้า
มีขนาดใส่เลือด 2.7 ml
Sodium citrate 3.2% การตรวจทางระบบการห้ามเลือด  
หลอดจุกสีเทา
มีขนาดใส่เลือด 2 ml
Potassium oxalate NaF การตรวจ Glucose และ Lactate
หลอดจุกสีแดง
มีขนาดใส่เลือด 4 และ 6 ml
Blank tube หรือ activator ที่ทำให้เกิด clot การตรวจทางเคมีคลินิก การตรวจทางซีโรโลยี
กระป๋องใส่ปัสสาวะ ขนาด 10-20 ml   การตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์ : Urine Exam Drug abuse, Pregnancy Test
กระป๋องใส่ปัสสาวะ ขนาด 1,000 ml   การตรวจทางเคมีคลินิก : Urine 24 Hours
Hemoculture Media การตรวจทางจุลชีววิทยา : Culture  
ขวด Sterile  สำหรับ Urine, Sputum, Pus และ Effusion ต่างๆ   การตรวจทางจุลชีววิทยา : Culture การตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์
Swab Stuart’s Transport Media การตรวจทางจุลชีววิทยา : Culture
การนำส่งตัวอย่างตรวจ (Specimen Transportation)

ควรปิดฝาหลอดตัวอย่างให้แน่น นำส่งหลอดตัวอย่างใส่ในภาชนะที่มิดชิด กรณีที่หลอดเก็บตัวอย่างนั้นสามารถแตกได้ง่ายควรมีกันกระแทกใส่มาในภาชนะด้วย การส่งหลอดตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส) ควรกระทำภายใน 30 นาที ถ้าระยะเวลานานกว่านั้นให้นำส่งที่ 4 องศาเซลเซียสด้วยน้ำแข็ง หรือบางตัวอย่างต้องนำส่งที่อุณหภูมิเยือกแข็ง -30 ถึง -80 องศาเซลเซียสต้องนำส่งด้วยน้ำแข็งแห้ง

การติดป้ายชื่อผู้ป่วย ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
 1. ระบุชื่อนามสกุล H.N. อายุของผู้ป่วยและวันที่เจาะเก็บเลือดให้ชัดเจน
 2. ปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด เมื่อปิด sticker แล้วยังมองเห็นแถบสีที่บอกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นขีดบอกระดับเลือดที่ต้องเจาะ และระดับเลือดที่ใส่ลงมาในหลอด
การนำส่งสิ่งส่งตรวจ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
 1. แนบใบส่งตรวจ(Request form)มาพร้อมกับสิ่งส่งตรวจ โดยกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน
 2. ทางบริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการรับสิ่งส่งตรวจคือ สิ่งส่งตรวจต้องอยู่ในสภาพที่ดี นำส่งในสภาวะที่เหมาะสม มีฉลาก (label) ที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงกับใบส่งตรวจ
 3. ทางบริษัทฯมีบริการพนักงานรับสิ่งส่งตรวจปฏิบัติงานทุกวันในเวลาทำการ กรณีที่ท่านต้องการส่งสิ่งส่งตรวจนอกเวลาทำการให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วันทำการ
 4. กรณีส่งสิ่งส่งตรวจที่ต้องนำส่งด้วยความเย็นที่อุณหภูมิมากกว่า -30 ให้ติดต่อทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
 5. กรณีที่ท่านต้องการสิ่งส่งตรวจคืนให้ระบุในใบส่งตรวจที่ช่อง Note : “ขอสิ่งส่งตรวจคืน” พนักงานจะนำส่งคืนท่านเมื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การประกันเวลาทดสอบ

การประกันเวลาการทดสอบคือระยะเวลาตั้งแต่ที่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจจนถึงการออกผลการตรวจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ หากผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจช้ากว่ากำหนดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งติดตามผลการตรวจให้ท่าน ทั้งนี้ระยะเวลาการทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงไปถ้าจำนวนสิ่งส่งตรวจของท่านมีจำนวนมาก

Download วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ที่นี่